ಪಂಪ ಕನ್ನಡ ಕೂಟ, ಮಿಚಿಗನ್
 ಎಲ್ಲಾದರು ಇರು ಎಂತಾದರು ಇರು  ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು

೨೦೧೪ ರ ಯುಗಾದಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ಯುಗಾದಿಯ ಆಚರಣೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಆನಂದಿಸಿ

 

2014 Annual Membership opened from Deepavali. Pro-rated Membership available. Download the Membership Form here

 

Venue : The Bharatiya Temple

              6850, N. Adams Rd.

              Troy, MI 48098

Date: April-19(Saturday); Timings will be announced shortly.

 

 

 2012
-2013 PKK
Executive Committee

 

2014 Events
February 22nd
PKK has talents
2013 Events
November 24th
Deepotsava 2013
September 28th
Ganesha Festival 2013
August 24th
Summer Picnic 2013
April 20th
Ugadi 2013
February 23rd
PKK has talents
2012 Events
December 1st
Deepothsava
October 20th
Ganesha Festival
September 8th
Sri Vidhya Bhusana Music Concert
August 12th
Summer Picnic
April 21st
Ugadi Utsava
March 31st Purandara Dasa Aradhane
2011 Events
Nov 12th
Deepotsava
Oct. 15th
Hindustani Music
Sept. 17th - Ganesha Festival
July 16th - Summer Picnic
April 10th - Ugadi Celebrations
Feb 26th - Purandara Dasa Aradhane
2010 Events
Nov 13th - Deepotsava
Oct. 3rd - Magic Show
Sept. 19th - Ganesha Festival
July 28th - Concert
July 17th - Summer Picnic
May 8th - Purandara Dasa Aradhane
Past Events
May 8 - Purandara Dasa Aradhane
March 20th - Ugadi Hubba Celebrations
Nov 7th - Deepotsava
Sept 12 - Ganesha Pooje
May 23 - AKKA Hasya Show
April 18 - Ugadi Hubba Celebrations
Feb 28 - Purandara Dasa Aradhane
Nov.8 - Deepotsava
Oct 4 - Charity Dance by
Visually Impaired Group
Sept 27 - Ganesh Pooje

 

 

Please renew your
membership for

year 2012-13 - click here

 
 
Association Kannada Kootas of America

Pampa Kannada Koota
is a Charter Member of AKKAPast Events- varadi - 2014

PKK Has Talents

A talent competition was conducted for young and adult PKKians in a 'PKK has Talents' event on February 22nd at Kalakshetra in Farmington Hills. Participants of various age groups showed their talents in Singing, Dance, Rhymes, Shlokas, Instruments, Painting and Essay Writing. Performances were judged by qualified artists and certificates of participation were given to encourage young performers. Evening was marked by great Drama performance and Orchestra by well known local artists. Event was catered by 'Kurry's' and audiences enjoyed the event encouraging the the artists.

Past Events- varadi - 2013

Deepotsava

The Deepotsava (Deepavali + Rajyotsava) was celebrated on November 24th, 2013 at Lamphere High School in Madison Heights. The event started at 1:30 with registration, followed with lighting of Kannada Deepa and a great show by award winning magician and actor, M. D. Kowshik. Kannadigas also enjoyed performances by local professionals and budding artists.

 Ganesha Festival

This year's Ganesha Festival was celebrated on September 28th, 2013 at Boulan Park Middle School Cafetorium in Troy. The program began at 5:00 PM with Ganesha Procession followed by kids programs. The highlight of this event was the musical concert by Smt. M. S. Sheela which was a super hit. Audience were mesmerized by Mrs. Sheela's great performance.

Summer Picnic

On August 24th, Michigan Kannadigas enjoyed a picnic in Drakes Sports Park in West Bloomfield. This event was free for all members and their guests and the food and games were sponsored by the Executive Committee. All enjoyed playing different games such as Cricket, Volleyball, Orange Peeling competition and Antakshari. It was a wonderful day spent in the park with fellow Kannadigas.

Ugadi

Ugadi was celebrated on April 20th at Canton Hindu Temple in gracious presence of Principal Secretary to the Department of Kannada and Culture, Mr. Basavaraju and with a thirty minutes stand-up comedy by Mr. M.S. Narasimha Murthy from Bangalore, in addition to performances by well known local artists. Kannadigas in Michigan participated in big numbers, enjoyed the event and wished each others for a great new year.

PKK Has Talents

A talent competition was conducted for young PKKians in a 'PKK has Talents' event on February 23rd at Kalakshetra in Farmington Hills. Young Kannadigas of various age groups showed their talents in Singing, Dance, Rhymes, Shlokas, Instruments and in Essay Writing. Performances were judged by qualified artists and awards were given to encourage young performers. Event was catered by 'Krishna Catering' and audiences enjoyed the event encouraging the youth.

Past Events- varadi - 2012

Deepotsava

The Deepotsava (Deepavali + Rajyotsava) was celebrated on December 1st, 2012 at Bharathiya Temple in Troy. The event started at 4:30 with registration, followed with lighting of Kannada Deepa and showcase of talents from professional and local artists. Some of the program highlights were Mrs. Radhika Acharya’s Dance programme, few dance dramas, dances, skits and Drama. About 400 people showed up for the event

 Ganesha Festival

This year's Ganesha Festival was celebrated on October 20th, 2012 at Boulan Park Middle School Cafetorium in Troy. The program began at 4:30 PM with Ganesha Procession followed by kids programs. The highlight of this event was the musical concert by Smt. B. R. Chaya, accompanied by Mr. Vishwanath Hanasoge and Kumari Manasa Pradhan, which was a super hit. Audience wanted more and didn’t want to leave the hall. About 220 people showed up for the event.

 Music Concert-Sri Vidhya Bhusana

Sri Vidhya Bhusana Music Concert was celebrated on September 8th, 2012 at Novi Middle School in Novi, MI. PKK was a co-sponsor of this event with Vishwa Madhva Sangha and more than 100 people attended this event. Several famous Devara Namas, Keerthanes were sung by Sri Vidhya Bhushana.

Summer Picnic

This year's summer picnic was held at Kensington Park in Milford, MI on August 12th, 2012.  This event was sponsored by the Executive Committee and was free for all the members.  We had lots of food (pot luck), fun and prized games (included 3 legged race, Apple Stacking, Cricket, Clipping the rope blindfolded) and it was a great success.  Our heartfelt thanks to each one of you for bringing delicious food and making this picnic an event to remember.

Ugadi

This year's Ugadi celebrations was held on April 21st, 2012 in the auditorium of the Canton Hindu Temple, Canton, MI.  The program began by Ananthaswamy sisters, Sunitha and Anitha, followed by variety of performances by both kids and adults that included songs and skits.  Also, the new youth committee was introduced followed by a sumptuous dinner.

  Purandara Dasa Aradhane

Purandara Dasa Aradhane was celebrated on March 31st, 2012 at Costic Center in Farmington Hills, MI. The event was in coordination with Vishwa Madhva Sangha and several famous Purandara Dasa compositions were sung by both adults as well as kids.

Past Events- varadi - 2011

Deepotsava

This year's Deepotsava celebration was on Nov 12th, 2011 at Bharatiya Temple in Troy, MI. This event attracted a huge crowd and the audience enjoyed various performances that included dances and songs performed by both kids as well as adults.  The  delicious festive food was enjoyed by all. A huge THANK YOU to all the patrons and volunteers for attending and making this event a successful one.

Hindustani Music

A special musical evening by well known Hindustani singer Dr.Nagaraj Rao Havaldar was held on Oct. 15th, 2011 at Novi Civic Center in Novi, MI.  He was accompanied by his sons Omkaranath with vocal support, Kedarnath on tabla and his wife Sudha on Tanpura.  The audience enjoyed various Hindustani songs.

Ganesha Festival

This year's Ganesha Festival was celebrated on September 17th, 2011 in the auditorium of the Canton Hindu Temple, Canton, MI.  The morning began with a worship led by Shastreeji Shri. Shiva Kumar Bhat followed by devotional music by Shri. Ranga Tirumala and Party.

Summer Picnic

This year's summer picnic was held at Marshbank Park in West Bloomfield Hills, MI on July 16th, 2011.  This event was sponsored by the Executive Committee and was free for all the members.  We had lots of food (pot luck), fun and games (included couples 3 legged race and Cricket) and it was a great success.  Our heartfelt thanks to each one of you for bringing delicious food and making this picnic an event to remember.

Ugadi

This year's Ugadi celebrations was held on April 10th, 2011at Kalakshetra in Farmington Hills, MI.  There were variety of performances by both kids and adults and the audience enjoyed various performances that included dances, songs and skits. The  delicious festive food was enjoyed by all. Thank you to all the patrons, volunteers and sponsors for attending and making this event a successful one.

Purandara Dasa Aradhane

Purandara Dasa Aradhane was celebrated on Feb 26th, 2011 at Costic Center in Farmington Hills, MI. The event was in coordination with Vishwa Madhva Sangha and several famous Purandara Dasa compositions were sung by both adults as well as kids.

Past Events- varadi - 2010  

Deepotsava

This year's Deepotsava celebration was on Nov 13th, 2010 at Orchard Lake Middle School in West Bloomfield, MI. This event attracted a huge crowd and the audience enjoyed various performances that included dances and songs performed by both kids as well as adults.  The  delicious festive food was enjoyed by all. Thank you to all the patrons and volunteers for attending and making this event a successful one. 

Magic Show

PKK hosted another AKKA artist Mr. Kaushik and his act "Magic of Manku Timma".  It was a free event for all and was on October 3rd, 2010 at the Sai Temple in Livonia, MI.  Mr. Kaushik spoke on the eternal message of Shri. DVG's 'Manku Timmana Kagga' along with magic tricks.  

Ganesha Festival

This year's Ganesha Festival was celebrated on September 19th, 2010 at Towsley Auditorium, Washtenaw Community College in Ann Arbor, MI and PKK had invited the world famous Prabhat Kalavidaru.  The event started with Prabhat Kalavidaru's famous dance drama Kindari Jogi and ended with Mahishasura Mardini.  The audience enjoyed this rare event.  Our special and heartfelt thanks to the volunteers on the day of the mega event and also to our members who hosted the artists of Prabhat Kalavidaru for lunch and dinner throughout their stay in Metro Detroit. 

Concert

A special musical evening by well known film playback singer Sri. Badri Prasad was held on July 28th, 2010 at Costic Center in Farmington Hills, MI.  The event was a huge success.  A tribute was paid to Sri. Harihareshwara by Mr. Ramesh Chakravarty, Mr. Amarnath Gowda and Mr. Nagaraj before the main eventThe audience enjoyed various nostalgic Kannada songs from Sri Badri Prasad and two other local singers - Smt. SriDevi ShivayogiMutt and Smt. Uma Kher. 

Summer Picnic

This year's summer picnic was held at Bloomer Park in West Bloomfield Hills, MI on July 17th, 2010.  This event was sponsored by the Executive Committee and was free for all the members.  We had lots of food (pot luck), fun and games and it was a great success.  Our heartfelt thanks to each one of you for bringing delicious food and making this picnic an event to remember.

Purandara Dasa Aradhane

Purandara Dasa Aradhane was celebrated on May 8th, 2010 at Costic Center in Farmington Hills, MI. The event was in coordination with Vishwa Madhva Sangha and more than 100 people attended this event. Several famous Purandara Dasa compositions were sung by both adults as well as kids.  Highlight of this event included a concert on Dasa Sahitya by an accomplished artist from India, Sri. Kaivalya Kumar.

Ugadi

This year's Ugadi hubba celebrations were held on March 20th 2010. The event was a huge success. Pampa Kannada koota committee were able to make this event  a free one. There were variety of performances by both kids and adults. The audience enjoyed various performances that included dances, songs and skits. The  delicious festive food was enjoyed by all. The event also bid adieu to the existing committee and a new committee steered by Nagaraj Tavarekere will be soon effective.

Past Events- varadi - 2009

Deepotsava

This year's Deepotsava, a celebration of both Deepavali and Rajyotsava took place in West Bloomfield Middle school in Farmington hills, MI. This event attracted a crowd of 200 people. The drama directed by Nagaraj Tavarekere and the exclusive concert by Sri. Vidwan S Shankarm was really outstanding. The drama troop did an excellent job. The dinner was catered from udupi restaurant and was delicious. Thank you to all the patrons for attending and making this event a successful one and also to all the volunteers for all their effort.

Ganesha Pooje

Ganesha Pooje was performed on Sept 12th at "The Temple of Eternal Mother - ParaShakti" temple in Pontiac, MI. Around 100 people attended the pooje, songs of Lord Ganesha was sung with deep devotion and dozens of volunteers sponsored the food. Our sincere gratitude to all the volunteers and also to the the temple priests who did an excellent job in performing the pooje.

AKKA Comedy Show

"Nagoke illa Recession" was held on May 23, 2009. The event was peformed by comedy trio from Karnataka - Gangavathi Pranesh, Richard Louis and Mimicri Dayananda. The PKK members had laugh of their time. PKK want to thank AKKA for organizing this event.

Ugadi

Ugadi hubba celebrations held on April 18th, was truly a grand success. Many kids showed off their talents with great festive spirit. More than 200 people attended the event to make it an remarkable evening. Festive food ordered from Udupi was delicious and appreciated by all. Out grateful thanks to each one of you for coming and making the event an evening to remember.

Purandara Dasa Aradhane

Purandara Dasa Aradhane was celebrated on Feb 28th at Kalakshetra in Farmington hills, MI. More than 150 people attended this event. Several famous Purandara Dasa compositions were sung. The dance performances by the students of Nrityollasa Center directed by Roopa Shyamasundara were truly excellent and had the audience delighted. Congratulations to all the participants for providing such an awesome performance.

Past Events- varadi - 2008

Deepotsava

A celebration of both Deepavali and Rajyotsava was conducted by PKK on the 8th of November. Approximately about 200 people attended the function at Lawrence Technological center Science Auditorium in Southfield. Food catered by Suvai Indian Restaurant was Excellent. The cultural program which included a variety of items started at 6 PM and had the audience glued to their seats until it ended at 8.30 PM. Kudos to all participants!

Last updated on: Nov 5th, 2013

Mailing List


    
Pampa Kannada Koota can be contacted at
info@pampakannadakoota.org
This website is hosted by